اخرین محصولات ثبت شده

مبانی نظری تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای (tDCS)

مبانی نظری تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای (tDCS)؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری همجوشی شناختی - آمیختگی شناختی، ادبیات پژوهشی همجوشی شناختی - آمیختگی شناختی

مبانی نظری همجوشی شناختی - آمیختگی شناختی؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری آموزش جنسی، ادبیات پژوهشی مبانی نظری آموزش جنسی

مبانی نظری آموزش جنسی؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری رضایت جنسی

مبانی نظری رضایت جنسی؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 12,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری سرزنش خود - ملامت خود

مبانی نظری سرزنش خود - ملامت خود؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری هوش های چندگانه- ادبیات پژوهشی هوش های چندگانه

مبانی نظری هوش های چندگانه؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری قصه درمانی- ادبیات پژوهشی قصه درمانی

مبانی نظری قصه درمانی؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری کودکان دیرآموز-هوش مرزی- ادبیات پژوهشی کودکان دیرآموز-هوش مرزی

مبانی نظری کودکان دیرآموز-هوش مرزی؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری اختلال نافرمانی مقابله ای- ادبیات پژوهشی اختلال نافرمانی مقابله ای

مبانی نظری اختلال نافرمانی مقابله ای؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری رابطه والد-کودک - ادبیات پژوهشی رابطه والد-کودک

مبانی نظری رابطه والد-کودک؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری مقابله مذهبی- ادبیات پژوهشی مقابله مذهبی

مبانی نظری مقابله مذهبی؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری مهارت های اجتماعی- ادبیات پژوهشی مهارت های اجتماعی

مبانی نظری مهارت های اجتماعی؛ همراه با پاورقی و منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل