فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

مبانی نظری هوش های چندگانه- ادبیات پژوهشی هوش های چندگانه

مبانی نظری هوش های چندگانه؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری قصه درمانی- ادبیات پژوهشی قصه درمانی

مبانی نظری قصه درمانی؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری کودکان دیرآموز-هوش مرزی- ادبیات پژوهشی کودکان دیرآموز-هوش مرزی

مبانی نظری کودکان دیرآموز-هوش مرزی؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری اختلال نافرمانی مقابله ای- ادبیات پژوهشی اختلال نافرمانی مقابله ای

مبانی نظری اختلال نافرمانی مقابله ای؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری رابطه والد-کودک - ادبیات پژوهشی رابطه والد-کودک

مبانی نظری رابطه والد-کودک؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری مقابله مذهبی- ادبیات پژوهشی مقابله مذهبی

مبانی نظری مقابله مذهبی؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری مهارت های اجتماعی- ادبیات پژوهشی مهارت های اجتماعی

مبانی نظری مهارت های اجتماعی؛ همراه با پاورقی و منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری خانواده تک والد-تک سرپرست- ادبیات پژوهشی خانواده تک والد-تک سرپرست

مبانی نظری خانواده تک والد-تک سرپرست؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری مدارس شناختی- ادبیات پژوهشی مدارس شناختی

مبانی نظری مدارس شناختی؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی