لیست فایل ها - صفحه 2

مبانی نظری کارکردهای اجرایی- ادبیات پژوهشی کارکردهای اجرایی

مبانی نظری کارکردهای اجرایی؛ همراه با پاورقی و منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری ترتیب تولد- ادبیات پژوهشی ترتیب تولد

مبانی نظری ترتیب تولد؛ همراه با پاورقی و منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری خودتعیین گری- ادبیات پژوهشی خودتعیین گری

مبانی نظری خودتعیین گری؛ همراه با پاورقی و منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری انگیزش شغلی- ادبیات پژوهشی انگیزش شغلی

مبانی نظری انگیزش شغلی؛ همراه با پاورقی و منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری سبک های رهبری- ادبیات پژوهشی سبک های رهبری

مبانی نظری سبک های رهبری؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری مطلوبیت اجتماعی - پذیرش اجتماعی- ادبیات پژوهشی مطلوبیت اجتماعی - پذیرش اجتماعی

مبانی نظری مطلوبیت اجتماعی - پذیرش اجتماعی؛ همراه با پاورقی و منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری درمان مبتنی بر تعامل والد - کودک (PCIT)- ادبیات پژوهشی درمان مبتنی بر تعامل والد - کودک

مبانی نظری درمان مبتنی بر تعامل والد - کودک (PCIT)؛ همراه با پاورقی و منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری تعارض والد-فرزند- ادبیات پژوهشی تعارض والد-فرزند

مبانی نظری تعارض والد-فرزند؛ همراه با پاورقی و منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری خلاقیت هیجانی- ادبیات پژوهشی خلاقیت هیجانی

مبانی نظری خلاقیت هیجانی؛ همراه با پاورقی و منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی